Jaunumi
Vair k
news-image
Latvijas Nacion lais m kslas muzejs, M kslas muzejs R?GAS BIR?A un Dekorat v s m kslas un dizaina muzejs b s atv rti apmekl t jiem no 2020. gada 19. maija
Saska?  ar vald bas strat ?iju n kamajam Covid-19 ierobe?o?anas posmam, ?oned ?, s kot ar 13. maiju, Latvijas muzeji s ks pak peniski v rt durvis apmekl t jiem,  stenojot kop gu informat vo kampa?u #TiekamiesTagad.
news-image
"Neputns" izdod Santas Hir?as gr matu “Andris Bre?e. Gaismas konstruktors"
Izdevniec ba “Neputns” klaj  laidusi m kslas zin tnieces Santas Hir?as gr matu par m kslinieku Andri Bre?i. Gr matas dizainu veidojis Armands Zel?s.
news-image
Atsevi??us izst des “Skuja Braden. Sams ra” objektus tagad var s apl kot virtu li
Atbalstot muzejus laik , kad tie apmekl t jiem nav pieejami, virtu l s realit tes tehnolo?iju jaunuz? mums “Vividly” digitaliz jis da?u no Skuja Braden izst des “Sams ra” Dekorat v s m kslas un dizaina muzej , un tagad t  ir pieejama ikvienam interneta lietot jam platform  www.vividlyapp.com/muzejiem/samsara. ?auj muzejam ien kt sav s m j s!
news-image
Cien jamais gada bi?etes  pa?niek!
?emot v r , ka saist b  ar vald bas izsludin to  rk rt jo situ ciju valst  Latvijas Nacion l  m kslas muzeja visas ?etras strukt rvien bas p rtrauku?as savu publisko darb bu, LNMM GADA BI?E?U der guma termi?i tiks pagarin ti, lai kompens tu muzeja pakalpojumu pieejam bu p c muzeju atv r?anas apmekl t jiem.
Iel d t v l
充值送好礼网址 | 下一页